Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan. U krijgt altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

De nieuwe huurprijs is gebaseerd op de inflatie, de kwaliteit van uw woning, uw huidige huurprijs en uw persoonlijke situatie.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huuraanpassing

Hoe wordt de jaarlijkse huuraanpassing bepaald?

Elk jaar passen we op 1 juli de huurprijzen aan.

Om de huuraanpassing te bepalen kijken we naar de kwaliteit van uw woning, uw huidige huurprijs en uw persoonlijke situatie, zoals uw huishoudinkomen.

De nieuwe huur is nooit hoger dan de maximale huur die we mogen vragen. 

Voor vrije sector woningen gelden andere regels.

Wat wordt de nieuwe huurprijs?

Dat is nog niet bekend. In 2019 zat het zo:

Verdient u in 2019 minder dan € 42.436 en woont u in een sociale huurwoning, dan mochten wij de huur met maximaal 4,1% verhogen. Daar bleven we overigens ruim onder. U kreeg hierover in april een brief.

Verdient u in 2019 meer dan € 42.436, dan kreeg u een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit jaar ging het om maximaal 5,6%.

We houden er rekening mee dat huurders met een hoog inkomen niet altijd kunnen doorstromen naar een koopwoning of vrije sector woning. Daarom komt de nieuwe huurprijs nooit boven de € 800 en in veel gevallen niet boven de € 750. Ook verlagen we de huur weer als uw inkomen daalt tot onder de inkomensgrens.

In dit schema leest u over de verschillende situaties.

Wanneer verandert de huurprijs?

Ieder jaar passen wij de huur op 1 juli aan. Dat is volgens de regels van de overheid. U krijgt in april een brief hierover.

Wanneer krijg ik bericht over de nieuwe huurprijs?

U krijgt voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs.

Kan ik bezwaar maken?

U kunt alleen een huurverhoging blokkeren als de wetgeving dit toelaat. Bijvoorbeeld als de huurverhoging meer is dan het maximumpercentage. Of als de nieuwe huurprijs boven de maximale huurprijs uitkomt. Dit leest u ook in de brief die u ieder jaar in april krijgt.

Huurt u een vrije sector woning, dan kunt u alleen bezwaar maken als de huur met een ander (hoger) percentage verhoogd is dan in de huurovereenkomst staat vermeld.

Heeft u een inkomensafhankelijke verhoging gehad, dan kunt u bezwaar maken als u hier niet voor in aanmerking komt. Dit kan in onderstaande gevallen het geval zijn:

  • Is uw inkomen van 2017 onjuist?

Vindt u dat uw extra huurverhoging onterecht is, omdat het huishoudinkomen in 2017 niet hoger is dan € 42.436? U hoeft dan geen inkomensgegevens over 2017 bij uw bezwaar te voegen. Wij vragen een nieuwe, actuele inkomensverklaring op bij de Belastingdienst.

  • Is uw inkomen in 2018 gedaald?

U kunt ook bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2017 wel boven € 42.436 lag, maar in 2018 is gezakt tot onder die grens. In dat geval moet u dit zelf aantonen door bij uw bezwaarschrift inkomensverklaringen over 2018 (u kunt deze downloaden via mijnBelastingdienst.nl) van alle leden van het huishouden toe te voegen en een uittreksel uit de Basisregistratie personen van één van de bewoners waarin staat hoeveel bewoners op uw adres staan ingeschreven per 1 juli 2019. Deze kunt u opvragen bij de gemeente of downloaden via mijnoverheid.nl.

  • Bent u chronisch ziek of gehandicapt?

Huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten kunnen ook bezwaar maken tegen een extra inkomensafhankelijke huurverhoging. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. U leest hier meer over op de website van de rijksoverheid.  

  • AOW-leeftijd

Als er binnen uw huishouden een of meer bewoners zijn die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben per 1 juli 2019 kunt u ook bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging.

  • Huishoudgrootte

Als uw huishoudhouden per 1 juli 2019 uit vier of meer personen bestaat, kunt u ook bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging. Bij uw bezwaar voegt u een uittreksel uit de Basisregistratie personen van een van de bewoners waarin staat hoeveel bewoners op uw adres staan ingeschreven per 1 juli 2019. Dit uittreksel kunt u opvragen bij de gemeente of downloaden via mijnoverheid.nl.

Meer informatie over de bezwaarmogelijkheden leest u op deze webpagina van de rijksoverheid.

Bent u het niet eens met uw huurverhoging, dan kunt u voor de ingangsdatum van de jaarlijkse huurverhoging een formulier bij de Woonmensen inleveren. U kunt dit formulier downloaden op de website van de Huurcommissie

Ik ben chronisch ziek of gehandicapt en heb een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad. Kan ik bezwaar maken?

Als u aan de voorwaarden voldoet wel. Deze voorwaarden vindt u terug op voorwaarden chronisch ziek of gehandicapt.

Bij uw bezwaar voegt u uw zorg- en WMO-indicatie.

Ik heb de AOW-leeftijd bereikt per 1 juli, maar ik heb een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad. Kan ik bezwaar maken?

U leest hier meer over op de website van de overheid

Wat houdt de jaarlijkse huuraanpassing in voor een vrije sector woning?

Per 1 juli wordt de huur van de vrije sector woningen verhoogd met verschillende percentages, afhankelijk van de inflatie (CPI-index, consumentenprijsindexcijfer) van het voorgaande jaar, uw huidige huur en ons huurbeleid.

Mijn huurprijs verandert, heeft dit gevolgen voor de huurtoeslag?

Dat kan, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. U hoeft hier in ieder geval zelf niet achteraan. Wij geven uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst en als u nu huurtoeslag ontvangt, krijgt u vanzelf bericht thuisgestuurd.

Als u vóór het moment van huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, houdt u uw recht op huurtoeslag ook als de huur boven de huurtoeslaggrens uitkomt. Bij een nieuwe aanvraag moet de huur wel lager zijn dan de huurtoeslaggrens. Is uw inkomen gedaald en uw nieuwe huurprijs boven de huurtoeslaggrens dan kunt u een verzoek tot huurverlaging indienen. 

Huurverhoging na een woningverbetering moet u wel altijd zelf doorgeven aan de Belastingdienst.

Mijn inkomen is gedaald. Kan ik huurverlaging krijgen?

Heeft u de afgelopen jaren inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en is uw inkomen gedaald tot onder de inkomensgrens (€ 42.436 in 2019), dan heeft u recht op huurverlaging. U kunt alleen voor de laatste twee huurverhogingen een huurverlaging aanvragen.

U kunt hiervoor op ieder moment een verzoek met een toelichting sturen naar klantenservice@woonmensen.nl. Stuur mee:

  • een uittreksel van de gemeente waarin staat wie er op uw adres wonen. U kunt dit uittreksel ook downloaden via mijnoverheid.nl
  • inkomensverklaringen van alle bewoners, behalve inwonende kinderen. De inkomensverklaringen kunt u opvragen bij de Belastingdienst. De gegevens mogen maximaal drie maanden oud zijn. Wordt uw verzoek goedgekeurd? Dan gaat de huurverlaging op zijn laatst twee maanden na de goedkeuring in. U krijgt geen huur terug over de periode daarvoor.

Zien wij dat uw inkomen (over 2017) tot een lagere inkomenscategorie is gedaald en is uw huur hoger dan de huurtoeslaggrens (€ 720,42) dan verlagen wij uw huur overigens proactief tot een euro onder de huurtoeslaggrens. Denkt u dat u in aanmerking komt voor een verdere huurverlaging, neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens? Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Wel kunt u te maken krijgen met een inkomensafhankelijke huurverhoging. We houden er rekening mee dat huurders met een hoog inkomen niet altijd kunnen doorstromen naar een koopwoning of vrije sector woning. Daarom komt de nieuwe huurprijs nooit boven de € 800 en in veel gevallen niet boven de € 750. Ook verlagen we de huur weer als uw inkomen daalt tot onder de inkomensgrens.

Als u verhuist, zijn de inkomensregels pas van toepassing en komt u niet meer in aannmerking voor een sociale huurwoning.

Ik heb een huurverhoging door woningverbetering? Hoe werkt dat?

Als wij verbeteringen aanbrengen in uw woning, kan de huur verhoogd worden. U hoort dit altijd vooraf van ons.

Waarom verhogen jullie de huren?

De jaarlijkse huurverhogingen zijn nodig om ons huishoudboekje op orde te krijgen. We moeten woningen en buurten onderhouden, nieuwe woningen bouwen en woningen energiezuiniger maken. Ons beleid sluit aan bij het Sociaal Huurakkoord van Aedes en Woonbond. Zo is de totale stijging lager dan de inflatie

Kan ik in aanmerking komen voor huurverlaging/bevriezing?

Wij verlagen/bevriezen de huurprijs van uw woning niet op basis van het Sociaal Akkoord

In het Sociaal Huurakkoord staat onder andere dat huurders in aanmerking kunnen komen voor een tijdelijke huurbevriezing (dus geen huurverhoging) van één jaar en/of huurverlaging, als zij nu méér huur betalen dan voor hen maximaal te betalen is.

Alleen de wetswijziging die nodig is om deze afspraak uit te voeren, is er nog niet. Dus een huurbevriezing per 1 juli 2019 is niet mogelijk. 

Als de nieuwe wet er is, dan houdt de Woonmensen zich daar uiteraard ook aan.

Heeft u ooit een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en is uw inkomen gedaald?

Dan heeft u mogelijk wel recht op huurverlaging. U kunt een verzoek met een toelichting mailen naar klantenservice@woonmensen.nl . Stuurt u daarbij ook de volgende  documenten mee:

-      een uittreksel van de gemeente waarin staat wie er op uw adres wonen;

-        inkomensverklaringen van alle bewoners, uitgezonderd inwonende kinderen.  De inkomensverklaringen kunt u opvragen bij de Belastingdienst. De gegevens mogen maximaal 3 maanden oud zijn. 

Wij beoordelen vervolgens of u voor deze regeling in aanmerking komt.

Meer vragen (9)

Navigatie

Vertalen / Translate