Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan. U heeft inmiddels een brief gehad met de nieuwe huurprijs. Krijgt u dit jaar een huurverhoging? Dan stellen wij dit uit tot 1 oktober. Zo komen we u tijdens de coronacrisis een beetje tegemoet.

De nieuwe huurprijs is gebaseerd op de inflatie, de kwaliteit van uw woning, uw huidige huurprijs en uw persoonlijke situatie. In 2021 vindt de huurverhoging weer gewoon in juli plaats.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huuraanpassing

Hoe wordt de jaarlijkse huuraanpassing bepaald?

Normaal gesproken passen we op 1 juli de huurprijzen aan. Om u tijdens de coronacrisis een beetje tegemoet te komen, stellen we de huurverhoging in 2020 uit tot oktober. Krijgt u een huurverlaging, dan gaat dit wel in per juli.

Om de huuraanpassing te bepalen kijken we naar de kwaliteit van uw woning, uw huidige huurprijs en uw persoonlijke situatie, zoals uw huishoudinkomen.

De nieuwe huur is nooit hoger dan de maximale huur die we mogen vragen. De maximale huur van uw woning kunt u hier narekenen.

Voor vrije sector woningen gelden andere regels.

> bekijk ook de infographic voor meer info

Wat wordt de nieuwe huurprijs?

Dat is voor iedereen anders. Rond 10 april kreeg u hierover een brief.

Verdient u minder dan € 43.574 en woont u in een sociale huurwoning, dan mogen wij uw huur met 5,1% verhogen. Dat doen wij niet. U krijgt een lagere huurverhoging, namelijk niet hoger dan de inflatie (2,6%). In sommige gevallen blijft uw huur gelijk. Is uw huur hoger dan € 737,14 dan krijgt u een huurverlaging.

Kreeg u een brief waarin staat dat u een huurverhoging krijgt, dan kunt u in sommige gevallen huurbevriezing aanvragen. Als dit wordt toegekend, dan blijft uw huur gelijk. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van uw huidige huur, uw inkomen en met hoeveel personen u in de woning woont. Als u hiervoor in aanmerking kunt komen, krijgt u rond 29 april van ons een brief met meer informatie.

Verdient u meer dan € 43.574, dan krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit jaar gaat het om maximaal 6,6%, maar ook hier kan het percentage lager zijn.

We houden er rekening mee dat huurders met een hoog inkomen niet altijd kunnen doorstromen naar een koopwoning of vrije sector woning. Daarom komt de nieuwe huurprijs niet boven de € 800 en in veel gevallen niet boven de € 750. Ook verlagen we de huur weer als uw inkomen daalt tot onder de inkomensgrens (€ 43.574). We baseren ons hierbij op uw inkomen in 2018. Is uw inkomen ná 2018 gedaald tot onder deze grens, dan kunt u bezwaar aantekenen tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Heeft u in het verleden meerdere inkomensafhankelijke huurverhogingen ontvangen, dan kunt u huurverlaging aanvragen.

Heeft u een huurprijs boven de huurtoeslaggrens (€ 737,14) dan heeft u in het verleden zeer waarschijnlijk een inkomensafhankelijke huurverhoging ontvangen. Als uw inkomen gedaald is, komt u misschien in aanmerking voor huurverlaging. Rond 29 april krijgt u van ons een brief met meer informatie. 

> bekijk ook de infographic voor meer info

Wanneer verandert de huurprijs?

U kreeg hier onlangs een brief over. Normaal gesproken verandert ieder jaar op 1 juli uw huurprijs. Krijgt u een huurverhoging, dan stellen we dit uit tot oktober 2020. Dit om u in deze coronacrisis een beetje tegemoet te komen. Krijgt u een huurverlaging dan gaat dit wel in per juli.

Wanneer krijg ik bericht over de nieuwe huurprijs?

U heeft rond 10 april 2020 een brief van ons gekregen met de nieuwe huurprijs.

Kan ik bezwaar maken?

Let op: U kunt alleen een huurverhoging blokkeren als de wetgeving dit toelaat. Bijvoorbeeld als de huurverhoging meer is dan het maximumpercentage. Of als de nieuwe huurprijs boven de maximale huurprijs uitkomt. Dit leest u ook in de brief die u gekregen heeft.

Huurt u een vrije sector woning, dan kunt u alleen bezwaar maken als de huur met een ander (hoger) percentage verhoogd is dan in de huurovereenkomst staat vermeld.

Heeft u een inkomensafhankelijke verhoging gehad, dan kunt u bezwaar maken als u hier niet voor in aanmerking komt. Dit kan in onderstaande gevallen het geval zijn:

  • Is uw inkomen van 2018 onjuist?

Vindt u dat uw extra huurverhoging onterecht is, omdat het huishoudinkomen in 2018 niet hoger is dan € 43.574? U hoeft dan geen inkomensgegevens over 2018 bij uw bezwaar te voegen. Wij vragen een nieuwe, actuele inkomensverklaring op bij de Belastingdienst.

  • Is uw inkomen in 2019 gedaald?

U kunt ook bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2018 wel boven € 43.574 lag, maar in 2019 is gezakt tot onder die grens. In dat geval moet u dit zelf aantonen door bij uw bezwaarschrift inkomensverklaringen over 2019 (u kunt deze downloaden via mijnBelastingdienst.nl) van alle leden van het huishouden (behalve inwonende kinderen) toe te voegen en een uittreksel uit de Basisregistratie personen van één van de bewoners waarin staat hoeveel bewoners op uw adres staan ingeschreven per 1 oktober 2020. Deze kunt u opvragen bij de gemeente of downloaden via mijnoverheid.nl.

  • Is uw inkomen in 2020 gedaald?

Als uw inkomen in 2020 is gedaald, kunt u geen bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging. U kunt wel een voorstel doen tot huurverlaging. We corrigeren dan 1 of 2 inkomensafhankelijke huurverhogingen uit het verleden. U moet dan aantonen dat de daling van uw inkomen ervoor zorgt dat uw jaarinkomen onder de inkomensgrens (€ 43.574) zakt. Dit doet u door inzicht te geven in het actuele maandinkomen van alle bewoners en een uittreksel uit de Basisregistratie personen toe te voegen waarin staat hoeveel bewoners op uw adres staan ingeschreven per oktober. De correctie geldt overigens niet met terugwerkende kracht. U krijgt dus geen geld terug. 

  • Bent u chronisch ziek of gehandicapt?

Huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten kunnen ook bezwaar maken tegen een extra inkomensafhankelijke huurverhoging. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. U leest hier meer over op de website van de rijksoverheid.  

  • AOW-leeftijd

Als er binnen uw huishouden een of meer bewoners zijn die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben per 1 oktober 2020 kunt u ook bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging.

  • Huishoudgrootte

Als uw huishoudhouden per 1 oktober 2020 uit vier of meer personen bestaat, kunt u ook bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging. Bij uw bezwaar voegt u een uittreksel uit de Basisregistratie personen van een van de bewoners waarin staat hoeveel bewoners op uw adres staan ingeschreven per 1 oktober 2020. Dit uittreksel kunt u opvragen bij de gemeente of downloaden via mijnoverheid.nl.

Meer informatie over de bezwaarmogelijkheden leest u op deze webpagina van de rijksoverheid.

Bent u het niet eens met uw huurverhoging, dan kunt u voor de ingangsdatum van de jaarlijkse huurverhoging een formulier bij de Woonmensen inleveren. U kunt dit formulier downloaden op de website van de Huurcommissie

Ik ben chronisch ziek of gehandicapt en heb een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad. Kan ik bezwaar maken?

Als u aan de voorwaarden voldoet wel. Deze voorwaarden vindt u terug op voorwaarden chronisch ziek of gehandicapt.

Bij uw bezwaar voegt u uw zorg- en WMO-indicatie.

Ik heb de AOW-leeftijd bereikt per 1 oktober, maar ik heb een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad. Kan ik bezwaar maken?

U leest hier meer over op de website van de overheid

Wat houdt de jaarlijkse huuraanpassing in voor een vrije sector woning?

Per 1 juli wordt de huur van de vrije sector woningen verhoogd met verschillende percentages, afhankelijk van de inflatie (CPI-index, consumentenprijsindexcijfer) van het voorgaande jaar, uw huidige huur en ons huurbeleid. Vanwege de coronacrisis komen wij u tegemoet en hoeft u deze huurverhoging pas per oktober 2020 te betalen.

Mijn huurprijs verandert, heeft dit gevolgen voor de huurtoeslag?

Dat kan, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. U hoeft hier in ieder geval zelf niet achteraan. Wij geven uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst en als u nu huurtoeslag ontvangt, krijgt u vanzelf bericht thuisgestuurd.

Als u vóór het moment van huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, houdt u uw recht op huurtoeslag ook als de huur boven de huurtoeslaggrens uitkomt. Bij een nieuwe aanvraag moet de huur wel lager zijn dan de huurtoeslaggrens. Is uw inkomen gedaald en uw nieuwe huurprijs boven de huurtoeslaggrens dan kunt u een verzoek tot huurverlaging indienen. 

Huurverhoging na een woningverbetering moet u wel altijd zelf doorgeven aan de Belastingdienst.

Kan ik huurverlaging krijgen?

In sommige gevallen kunt u huurverlaging aanvragen. Dit heeft te maken met uw huidige huur, uw inkomen en met huurverhogingen uit het verleden. Is uw huurprijs hoger dan de huurtoeslaggrens (€ 737,14) en uw inkomen lager dan inkomensgrens (€ 43.574) dan verlagen wij uw huur tot ten minste 1 euro onder de huurtoeslaggrens. Zien wij dat uw inkomen (over 2018) tot een lagere inkomenscategorie is gedaald dan verlagen wij uw huur proactief tot een euro onder de huurtoeslaggrens. Denkt u dat u in aanmerking komt voor een verdere huurverlaging, neem dan contact met ons op. Is uw inkomen ná 2018 gedaald, dan kunt u zelf een voorstel tot huurverlaging indienen.

Ook als uw huur onder de huurtoeslaggrens ligt en u heeft de afgelopen jaren inkomensafhankelijke huurverhoging gehad dan kunt u in aanmerking komen voor een huurverlaging. Voorwaarde is wel dat u aannemelijk kunt maken dat uw inkomen is gedaald tot onder de inkomensgrens (€ 43.574). U kunt alleen voor de laatste twee huurverhogingen een huurverlaging aanvragen.

U kunt een voorstel tot huurverlaging op ieder moment in het jaar met een toelichting sturen naar klantenservice@woonmensen.nl. Stuur mee:

  • een uittreksel van de gemeente waarin staat wie er op uw adres wonen. U kunt dit uittreksel ook downloaden via mijnoverheid.nl
  • inkomensverklaringen van alle bewoners, behalve inwonende kinderen. De inkomensverklaringen kunt u opvragen bij de Belastingdienst.

De gegevens mogen maximaal drie maanden oud zijn. Wordt uw verzoek goedgekeurd? Dan gaat de huurverlaging op zijn laatst twee maanden na de goedkeuring in. U krijgt geen huur terug over de periode daarvoor.

Is uw huur hoger dan de huurtoeslaggrens (€ 737,14) dan heeft u in het verleden waarschijnlijk een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad. In dat geval krijgt u rond 29 april van ons een brief met meer informatie over huurverlaging.

Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid.

> bekijk ook de infographic voor meer info

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens voor sociale huur. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Wel kunt u te maken krijgen met een inkomensafhankelijke huurverhoging. We houden er rekening mee dat huurders met een hoog inkomen niet altijd kunnen doorstromen naar een koopwoning of vrije sector woning. Daarom komt de nieuwe huurprijs nooit boven de € 800 en in veel gevallen niet boven de € 750. Ook verlagen we de huur weer als uw inkomen daalt tot onder de inkomensgrens.

Als u verhuist, zijn de inkomensregels pas van toepassing en komt u niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Ik heb een huurverhoging door woningverbetering? Hoe werkt dat?

Als wij verbeteringen aanbrengen in uw woning, kan de huur verhoogd worden. U hoort dit altijd vooraf van ons.

Waarom verhogen jullie de huren?

De jaarlijkse huurverhogingen zijn nodig om ons huishoudboekje op orde te krijgen. We moeten woningen en buurten onderhouden, nieuwe woningen bouwen en woningen energiezuiniger maken. Ons beleid sluit aan bij het Sociaal Huurakkoord van Aedes en Woonbond. Zo is de totale stijging lager dan de inflatie.

> bekijk ook de infographic voor meer info

Kan ik in aanmerking komen voor huurbevriezing?

Heeft u een brief ontvangen waarin staat dat u per oktober een huurverhoging krijgt, dan kunt u in sommige gevallen huurbevriezing aanvragen. Als dit wordt toegekend, dan blijft uw huur gelijk.

Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van uw huidige huur, uw inkomen en met hoeveel personen u in de woning woont.

Als u hiervoor in aanmerking kunt komen, krijgt u rond 29 april van ons een brief met meer informatie.

> bekijk ook de infographic voor meer info

Ik heb moeite om de huur te betalen. Wat kan ik doen?

Heeft u moeite om uw huur te betalen? Bel dan even met onze afdeling Huurincasso via (055) 548 48 48. Samen bekijken we dan de mogelijkheden.
 

Meer vragen (10)

Navigatie

Vertalen / Translate