Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van de Woonmensen bestaat uit vijf leden. De leden van de RvC worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn één keer herkiesbaar. De maximale zittingstermijn is dus acht jaar. Bekijk hier de profielschets (pdf) van de RvC en het rooster van aftreden (pdf).  

Samenstelling
De RvC van de Woonmensen bestaat uit onderstaande leden:

  • mevrouw M.K. Groenberg (voorzitter)
  • de heer B.L.M.T. van Moerkerk
  • mevrouw C.H.M.A.T. Welling
  • mevrouw I.K.L. de Jong
  • de heer F. Sterk


vlnr: de heer Sterk, mevrouw Groenberg, mevrouw Welling, mevrouw De Jong, de heer Van Moerkerk

Commissies
De RvC stelt uit haar midden een Auditcommissie in en een Selectie- en remuneratiecommissie. Deze commissies adviseren de RvC omtrent hun taken.

Navigatie

Vertalen / Translate