Bestuur en toezicht

De Woonmensen is een stichting. Onze governancestructuur is ingericht volgens het twee-lagen bestuursmodel. We werken met een Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder.

Bestuur
Vincent van Oordt is de directeur-bestuurder van de Woonmensen. Hij is verantwoordelijk voor de organisatiedoelstellingen, de strategie, het (meerjaren)beleid en de jaarlijks te behalen resultaten. De bevoegdheden van Vincent staan beschreven in het bestuursreglement


Vincent van Oordt

Toezicht
De Raad van Commissarissen (RvC) van de Woonmensen bestaat uit vijf leden:
- mevrouw M.K. Groenberg (voorzitter)
- mevrouw I.K.L. de Jong
- de heer F. Sterk
- de heer M.W.J. Derksen
- de heer F. Roerdinkholder

De RvC oefent toezicht uit op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het reglement Raad van Commissarissen. De leden van de RvC worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn één keer herkiesbaar. De maximale zittingstermijn is dus acht jaar. 

Commissies
De RvC stelt uit haar midden een Auditcommissie in en een Selectie- en remuneratiecommissie. Deze commissies adviseren de RvC over hun taken.